عنوان خبر :خواستار لغو طرح خصوصی‌سازی از سوی وزارت بهداشت هستیم
نام فرستنده :
نام گیرنده :
ایمیل گیرنده :
پیغام شما :